Screen Reader Access   
 
Search for   :     
 
 
 
STUDENT TRANSFER
Record Before Session 2015
 
Record For Session 2019 - 2020Record For Session 1970 - 1971Record For Session 2018 - 2019Record For Session 2017 - 2018Record For Session 2016 - 2017Record For Session 2015 - 2016

Record for Session 2019-2020

Sr No Admission No Name FName Class Date TC No Remark T.C. Image
8735 MOHAMMED AZAM QURESHI MOHAMMED AHMED QURESHI VIII 12-04-2019 455/3004518
10114 BHANU PRATAP SINGH RATHORE CHHATAR PAL SINGH VI 11-04-2019 455/3004517
10360 YASH RAJ SHARMA VIKAS KUMAR SHARMA XII 09-04-2019 455/3004516
9562 HANSUL BAMIL MUKESH KUMAR BAMIL IV 09-04-2019 455/3004515
9477 DHARIKA SHARMA LALIT SHARMA IV 09-04-2019 455/3004514
9524 CHAHAK RANI RANVEER SINGH VIII 06-04-2019 455/3004513
10315 KAJAL KAMAL KISHOR VII 06-04-2019 455/3004512
9881 KHUSHBU ATTAR SINGH GURJAR XII 04-04-2019 455/3004511
9740 DEEPA YADAV A. S. YADAV X 03-04-2019 455/3004510
9739 SWARTHI KUMARI A. S. YADAV VIII 03-04-2019 455/3004509
Copyright & All Right Reserved to KV No. 4 Jaipur